Algemene voorwaarden Service & Onderhoudscontracten

ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICE & ONDERHOUDSCONTRACTEN

A. Voorwaarden alle abonnementen.

 1. Inspectiebeurten van gesloten apparaten: Eens per jaar, met een uitloop van maximaal 6 maanden. Inspectiebeurten van open apparaten: Eens per 18 maanden, met een uitloop van maximaal 6 maanden.
 2. Laat u bij een storing een monteur van Van Rooij langskomen, dan betaalt u daar, afhankelijk van uw abonnementskosten, voor. Indien er binnen 2 weken na de eerste (of vorige) oproep zich opnieuw dezelfde storing voordoet, dan worden deze kosten niet nogmaals berekend. Storingen aan uw apparaat worden volgens vaste prijsafspraken verholpen: Afhankelijk van uw abonnementsvorm betaalt u wel of geen materiaalkosten en/of arbeidsloon. Arbeidsloon wordt niet berekend bij inspectiebeurten en apparaat keuringen.
 3. Storingen kunnen worden gemeld op het storingsnummer 0183 648 999. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur komen monteurs in principe alleen in noodgevallen.

B. Het apparaat ten behoeve waarvan één van de drie varianten van het Zeker, Zeker Plus of Zeker All-in abonnement wordt gesloten dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Apparaten met een maximale capaciteit van 42 kW. Bij apparaten ouder dan 8 jaar kan alleen Zeker abonnement afgesloten worden. Bereikt een ketel de leeftijd van 15 jaar, dan worden Zeker Plus abonnementen en Zeker All-in abonnementen vanaf de eerste maand van het eerstvolgende kalenderjaar automatisch omgezet in een Zeker abonnement.
 2. De installatie bestaat uit:
  Het complete apparaat zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 80 liter en exclusief eventueel ingebouwde expansievaten.
 3. Van Rooij behoudt zich het recht voor apparaten uit te sluiten:
  – waarvoor geen onderdelen voorradig zijn of niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn;
  – apparaten met een extreem hoog storingsbeeld;
  – apparaten waarvoor monteurs niet zijn opgeleid.
  Van Rooij zal u hiervan zo snel mogelijk na ontvangst van het aanmeldingsformulier een mededeling doen.
 4. Om een Zeker, Zeker Plus of Zeker All-in abonnement te kunnen afsluiten moet een installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. De installatie dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving betreffende ventilatie, toevoer van verbrandingslucht, afvoer van rook van verbrandingsgassen en eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke gasinstallaties.
  2. De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving betreffende laagspanning- en drinkwaterinstallaties.
  3. Een apparaat mag niet asbesthoudend zijn. Aanvullend op voorgaande leden geldt voor het apparaat waarvoor een Zeker Plus of Zeker All-in abonnement wordt gesloten.
  4. Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.
  5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel D dient het apparaat door Van Rooij geïnspecteerd, indien nodig gesaneerd en goedgekeurd te zijn.

C. Storingen die niet onder het Zeker Plus of Zeker All-in abonnement vallen en derhalve volledig, d.w.z. inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materiaal, in rekening gebracht worden, zijn storingen:

 1. Die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning aanwezig is op het apparaat.
 2. Die zijn ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op het apparaat aanwezig is overeenkomstig de voorwaarden van de leverancier.
 3. Aan de installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing of andere oorzaken van buitenaf.
 4. Door ondeskundige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen.
 5. Door verstopping, door kalkafzetting en diffusie.
 6. Door capaciteitsproblemen aan een installatie die niet is geïnstalleerd door Van Rooij.
 7. In vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.
 8. Door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de cv-installatie (het bijvullen en ontluchten van de installatie valt niet onder het abonnement).
 9. Die dusdanig van aard zijn dat de ketel redelijkerwijs als niet te repareren beschouwd moet worden.
 10. Aan de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling.
 11. Als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden en niet door Van Rooij zijn aangebracht.

D. Ingangsdatum en apparaat keuring

 1. Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. Het abonnement gaat in nadat deze bevestiging door u ondertekend retour ontvangen is, en de apparaat keuring en eventuele sanering heeft plaats gevonden.
 2. De apparaat keuring van het betreffende apparaat vindt plaats binnen 1 maand nadat het betreffende abonnement is ingegaan. Blijkt het apparaat bij de apparaat keuring niet aan de in de bovenstaande voorwaarden gestelde eisen te voldoen (zie B. 1, 3 en 4), dan kunt u het apparaat tegen vooraf geoffreerde kosten door Van Rooij laten saneren of wordt het betreffende abonnement door een van de partijen beëindigd.
 3. Indien het abonnement schriftelijk, telefonisch en/of via internet tot stand is gekomen, heeft u tot 7 werkdagen na het sluiten van het abonnement de mogelijkheid deze zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de eerste apparaat keuring reeds heeft plaatsgevonden.
 4. De apparaat keuring is niet van toepassing op het Zeker abonnement.
 5. Van Rooij verplicht zich binnen 12 maanden na ingangsdatum van een Zeker abonnement de eerste onderhoudsinspectie te hebben verricht.

E. Looptijd

 • Alle abonnementen lopen steeds tot en met 31 december van het kalenderjaar. De minimale looptijd van het abonnement is 2 jaar.

F. Beëindiging

 1. Bij verkoop van de woning waarin het betreffende apparaat is geïnstalleerd dient het abonnement, met inachtneming van de opzegtermijn zoals bepaald in lid 4 van dit artikel, schriftelijk door u te worden opgezegd.
 2. Wanneer het apparaat 15 jaar of ouder is. Dit geldt alleen voor een Zeker Plus of Zeker All-in abonnement (zie B1).
 3. Tariefsverhoging boven de indexering genoemd, op grond van het bepaalde in artikel G lid 4, geeft u het recht het abonnement binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen, met ingang van de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.
 4. Beide partijen kunnen het abonnement na het verstrijken van de initiële duur zoals is bepaald in artikel E schriftelijk opzeggen. Deze opzegging dient minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de betreffende termijn schriftelijk te geschieden. Zonder schriftelijke opzegging wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd met een jaar.

G. Betalingen

 1. Het verschuldigde bedrag wordt per maand of per jaar vooraf betaald. Het bedrag wordt automatisch van uw rekeningnummer afgeschreven.
 2. Voor dit abonnement gelden de tarieven zoals die door Van Rooij bij het bevestigen van het abonnement zijn verstrekt.
 3. De overeengekomen tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. In beginsel zal de abonnementsprijs worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
 4. Betalingen van, op grond van door Van Rooij verrichte werkzaamheden, door klant verschuldigde bedragen worden per éénmalige machtiging automatisch afgeschreven van uw giro-/bankrekeningnummer.

Toepasselijkheid voorwaarden
Algemene voorwaarden Service & Onderhoudsabonnementen zijn van toepassing op alle door Van Rooij verrichte Service & Onderhouds-werkzaamheden en alle Service & Onderhoudsabonnementen die per 1 november 2009 worden gesloten.

Meer informatie?

Menu